Praktijkregels

Praktijkregels fysiotherapie

Aanmelden:

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief.

Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Controleer voor aanvang van uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut of, en op welke wijze u aanvullend bent verzekerd. Alleen als u aanvullend verzekerd bent komt u in aanmerking voor vergoeding door uw verzekeraar. Er zijn veel verschillende vergoedingsvormen, u bent zelf verantwoordelijk voor het melden en in de gaten houden van het aantal te vergoeden behandelingen door uw verzekering. U kunt uw verzekeringsgegevens nakijken op uw polis blad met de aanvullende voorwaarden of deze opvragen bij uw verzekeraar.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak?

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden.
Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

Eventueel de verwijsbrief

Uw ziektekostenverzekering gegevens

Geldig identiteitsdocument

Een handdoek (naar eigen wens)

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.
Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief.
In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega's binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.
Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Hygiëne

Wij hebben hoezen voor op de behandelbank, maar neemt u zelf een eigen handdoek mee. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de leden van de maatschap.
Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( WKKGZ)
U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte en op onze website        ( www.hetfysiopuntlaarbeek.nl).

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.
Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. " U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Betalingsvoorwaarden

Alhoewel de meestal declaraties rechtstreeks afgehandeld worden met de Zorgverzekeraars, krijgen sommige patiënten nog steeds een rekening. Dit is het geval als patiënten niet of niet voldoende aanvullend verzekerd zijn. Deze betalingen dienen binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie betaald te worden.